جاظرفی های کنار سینک

جاظرفی های کنار سینک پرتابل و کم جا بوده و بیشتر برای سینک هایی که روی کابینت زیر پنجره یا روی کابینت جزیره نصب شده اند مورد استفاده قرار میگیرد.