سبد‌های مواد شوینده

سبد چندمنظوره به دو شکل ثابت و پرتابل است که مناسب برای قرار دادن بطری و مواد شوینده است.